Ngaahi Lau fekau'aki mo e Tohotoho

  

Lau : Ko e tohotoho´ mo e pa’usi’i fakalielia´ ‘oku fakahoko pe ia ‘e he kakai tangata ‘oku ‘ikai ‘ilo ki

             ai ‘e he tokotaha mamahi´.

Mo’oni :   Ko e tohotoho´ ia ‘oku taaitaha ke fakahoko ia ‘e ha tokotaha ‘oku ‘ikai ke ‘ilo kiai ‘e he

                fefine, ke pehe ko ‘enau toki puna mai pe mei he vao pe ko ‘enau tali pe ha ki’i hala ki ha

                tokotaha ke ne tohotoho’i. ‘Oku lahi ‘i he peseti ‘e 80% ‘a e kakai fefine kuo tohotoho’i, ko e

tohotoho pe ‘ehe tokotaha ‘oku ‘ilo kiai ‘e he fefine ko ia na’e tohotoho’i.

Lau :    ‘Oua ‘e nofo tokotaha ha paaka pe ha feitu’u fakapo’uli kae ‘oua ‘e hoko ha tohotoho ki he

                kakai fefine.

Mo’oni : ‘I he fika fakamamani lahi, ko e peseti ‘e 60% ko e tohotoho ‘oku fakahoko pe ia ‘i he

                ngaahi ‘api taautaha, pea fakahoko ‘i he ‘api ‘o e tokotaha mamahi, ko e peseti ‘e 38%.

Lau : ‘Oku kole’i pe ‘ehe kakai fefine ia ke tohotoho’i kinautolu ‘i he’enau fa’ahinga tõ’onga pe ko e

                fa’ahinga vala ‘oku nau tui.

Mo’oni : ‘Oku hā mai mei he ngaahi lipooti lahi, ‘oku hoko pe ‘a e tohotoho ia ‘i ha fa’ahinga to’onga

                pe fa’ahinga vala ‘oku tui ‘e he tokotaha mamahi´. Fa’ahinga fefine pe, ‘i ha fa’ahinga ta’u

motu’a,fa’ahinga kalasi pea moha fa’ahinga tu’unga pë ‘oku kei hoko pe ‘a e tohotoho ia ai. Ko e me’a ‘uluaki ‘oku tukuaki’i ki he hia tohotoho pe pa’usi’i fakalielia ko e sio ki he vaivai mo e tu’u lavea  ngofua ‘a e kakai fefine kae ‘ikai ko honau fotunga.   Ko e fa’ahinga lau ko eni ‘oku ne to’o ai ‘a e totonu ke tau tokanga ki he tokotaha mamahi, ‘o hiki ia ki he tokotaha na’a ne fakahoko ‘a e tohotoho´. Na’e ‘ikai kole ‘a e fefine´ ia ke ngaahi kovi’i pehë.

Lau : ‘Oku hoko pe ‘a e tohotoho´ ia ki he tamaiki fefine finemui ‘oku nau sino faka’ofo’ofa ‘oku ne

                tohoaki’i ‘a e tokanga ‘a e kakai tangata´.

Mo’oni : Ko e fanau fefine ‘o kamata mei he mahina 2 ki he ta’u hivangofulu´ kuo fakahoko ‘a e

tohotoho kiate kinautolu. ‘Oku fili ‘e he kakai tangata ‘a e kakai fefine ‘o fakahoko kiai ‘a e tohotoho´ koe’uhi ko ‘enau vaivai ‘o ‘ikai ke nau toe sio kinautolu ki honau fõtunga´.

 Lau : Ko e kakai tangata´ ‘oku nau fakahoko ‘a e tohotoho´ mo e pa’usi’i fakalielia´ ‘oku ‘iai ‘a e

maumau ‘i honau ‘atamai´, pe ko e fu’u fie’uli mo’oni.

Mo’oni : ‘I he ngaahi savea mo e ngaahi ako lahi ’oku ma’u ai koe  kakai ‘oku nau fakahoko ‘a e

tohotoho´ ‘oku hā mai mei ai ko e kakai pe ia ‘oku nau ‘atamai lelei ‘aupito. Ko e lahi taha ‘a e kakai ‘oku tukuaki’i ki he hia tohotoho´ mo e pa’usi’i fakalielia´ ko ‘enau fakahoko ‘a e hia ko eni´, ke fakanonga pe honau ongo´, kae ‘ikai ko e ongo fie’uli´ hüfanga he fakatapu´. ( lau ia meia Helen Lenskj, “Ko e ‘analaiso ‘o e taa mo e fakamamahi ‘o e kakai fefine: Ko e tohi ki he kau faiako, mo e kau administrators, “ Toronto : Ontario Institute for Studies in Education, 1992 ).

Lau : Ko e tohotoho´ ko e founga fakalielia eni ‘oku fu’u loloa ‘a e ngāue ‘oku fai kiai.

Mo’oni : Ko e tohotoho´ ko e founga fakamamahi eni, ‘oku kau heni ‘a hono pule’i fakaaoao’i ha tokotaha pea mo hono fa’ao ‘a honau mālohi´ meiate kinautolu. ‘Oku hanga ‘e he kakai tangata ‘oku nau fakahoko ‘a e tohotoho ‘o tukuaki’i ‘aki ‘a e kakai fefine ‘aki ‘enau tõ’onga hangë ke pehë na’a nau fakatauvele ange etc. Ko e kakai tangata ‘oku nau fakahoko ‘a e tohotoho´ ‘oku ‘ikai ko ha kakai tangata ‘oku ‘ikai ke nau lava ‘o mapule’i ‘enau fie’uli; ko e tohotoho ia koe hia eni ia ‘oku palani’i lelei ia ‘e he tokotaha tohotoho´.

Lau : Ko e kakai tangata´ ‘oku ‘ilonga honau tu’unga´ mo honau tupu’anga´, ‘oku lahilahi kenau

                fakahoko ‘a e tohotoho´.

Mo’oni : Ko e kakai tangata ‘oku nau fakahoko ‘a e tohotoho´ ‘oku mei he tapa kotoa, kalasi kotoa,

fa’ahinga ta’u motu’a, kulupu sosiale m oe ha fua. ‘Oku tatau pe heni ki he kakai fefine ‘oku tohotoho’i, ko e fa’ahinga fefine pe, ‘oku tu’u lavea ngofua kotoa ke tohotoho’i.
Lau : ‘E ui ia ko e pa’usi’i fakalielia pe tohotoho kapau na’e ngaue’aki ha me’a masila.

Mo’oni : Ko e pa’usi’i fakalielia pe tohotoho ko ha fakahoko ‘o ha to’onga fakalielia ki ha taha ‘oku

‘ikai ke fiema’u ‘e he tokotaha ko ia. ‘Oku ‘ikai ha totonu ia ke ngaue’aki ha me’a masila ki ha fefine.

Lau : Kapau ‘oku loto ‘a e fefine ke mohe fakamali mo hono kaume’a, pea ta ‘oku ‘ikai ko ha

tohotoho ia kapau na’e liliu hono loto mo ‘ene fakakaukau ke tuku kae kei hokohoko atu pe ‘e hono kaume’a ia ‘o’ona ‘a e fakalielia.

Mo’oni : ‘I he lao, ‘oku ‘iai ‘a e totonu ‘a e fefine ke liliu ‘ene fakakaukau ‘i he taimi ‘oku lolotonga

fakahoko ai ‘a e mohe mali, pe ‘i ha fa’ahinga taimi pe ‘oku ‘iai ‘a e totonu ia ‘a e fefine ke ne ta’ofi. Ka ‘ikai ke ta’ofi ‘e hono kaume’a ‘i he taimi ‘oku fiema’u ‘ai ‘e he fefine,ko e tohotoho ia. ‘O tatau ai pe kapau ‘oku ‘iai ha toe tangata ia ‘ae fefine, pe na’e mohe fakamali ia mo ha tangata kimu’a, ‘oku ‘ikai ha ‘uhinga ia ai ke ne tohotoho’i ‘a e fefine. ‘Oku totonu ke felotoi ‘a e fefine mo e tangata kae toki fakahoko ‘a e mohe fakamali.

Lau : Kapau na’e ‘ikai ke toe ‘iai hano ngaahi hoa pe toe nonofo mo ha tangata, he ‘ikai ke

                tohotoho’i ia pe pa’usi’i fakalielia.

Mo’oni : ‘Oku tatau ai pe, koe ha ha tokolahi ‘o e kakai tangata ‘a e fefine ko ia, ‘oku ‘ikai ‘uhinga ia

ke ta’ofi ai ‘a e lea ‘a e fefine “ IKAI” kapau ‘oku ‘ikai ke fie mohe fakamali mo e tangata ko ia ‘i ha fa’ahinga taimi pe. ‘Oku malava pe ke tohotoho’i mo pa’usi’i fakalielia ‘a e fefine ‘e ha tangata na’a na feohi kimu’a. Ko ia ai ‘oku totonu ma’u pe ke na felotoi pea toki fakahoko ‘ena mohe fakamali.

Lau : Kapau ‘e totongi ‘e he tangata´ ‘a e ngaahi mo’ua ‘a e fefine´, ko e me’atokoni, ko ‘ene

                fakatau, ‘oku mo’ua leva ‘a e fefine ki he tangata ke na mohe fakamali.

Mo’oni : Ko e ‘IKAI´ KO E ‘IKAI”, ‘o tatau ai pë pe ‘oku totongi ‘e he tangata ha me’a ki he’ena alea pe

                ‘ikai, ‘oku ‘ikai ko ha fatongia ia ‘a e fefine ke mohe fakamali ‘i ha fa’ahinga taimi.

Lau : ‘I he taimi ‘oku fie’uli ai ‘a e tangata, kuopau ke nau mohe fakamali mo ha fefine pea he ‘ikai

                ke toe lava ia ‘o ta’ofi.

Mo’oni : Tatau ai pë kapau ‘oku fie mohe fakamali ‘a ha tangata ki ha fefine, ‘oku ‘ikai ke ‘iai hano

kovi kovi ia ‘o’ona kapau ‘e ‘ikai ke mohe fakamali mo ha taha ‘i he taimi ko ia ‘oku fie’uli ai´. Koe fiema’u ‘a e tangata´ ‘oku ‘ikai ke toe mahu’inga hake ia ‘i he totonu ‘a e fefine ke ne fili ko hai ‘oku fie mohe fakamali mo ia´ pea ko hai ‘oku ‘ikai ke loto ke mohe fakamali mo ia´.

Lau : Ka lea ‘a e  fefine´ “IKAI”, ko ‘ene ‘uhinga “MAHALO pe ‘IO”.

Mo’oni : Tatau ai pe kapau ‘oku tui ‘a e tangata´ ia ‘oku fihi kiate ia ‘a e lea ‘a e fefine, ‘oku ‘ikai pe

ke toe fakamolemole’i ‘a e tohotoho ia. Ka pehe atu ‘a e fefine “‘IKAI”, ‘oku tonu ke ta’ofi ai ‘a e tangata, pea ‘oua ‘e toe holi ia ke toe ‘ai ‘ene lau na’e ‘ikai ange ia ka ‘oku ‘uhinga ia ‘io pe ko e ha ha’ane toe faka’uhinga. Kapau ‘oku ‘ikai ke mahino ki he tangata´ ‘a e lea mo e kole ‘a e hoa ( fefine ) ‘oku fiema’u ke ne ‘eke. Ko hono tukunoa’i pe tala na’e ‘ikai ke ne mahino’i ‘e ia ‘a e lea ‘a e fefine´, ‘oku ‘ikai ke fakalao ia ki hano tekolo’i mo malu’i ‘aki ha tohotoho pe pa’usi’i fakalielia.

Lau : Ka mate konā ha fefine ‘oku sai pe ia ke tohotoho’i.

Mo’oni : Ka ‘iai ha fefine ia ‘oku ‘ikai ke ne toe ‘ilo ha me’a pe na’e uesia ‘i he ma’u kava mālohi´ mo

e faito’o konatapu, fakalao, ‘oku ‘ikai ke nau lava ‘o fakahoko mo ‘oange honau loto´. Ko ha mohe fakamali mo ha fefine ‘oku konā koe’uhi ko e ma’u kava malohi, ko e pa’usi’i fakalielia ia.

Lau : Kapau leva ko e tokotaha ‘oku ne fakahoko ‘a e pa’usi’i, ‘oku konā ‘i he taimi ko ia ‘o e

                tohotoho´ pe pa’usi’i fakalielia´ pea ‘oku ‘ikai ko e tohotoho ia.

Mo’oni : Ko e tokotaha ‘oku ne fakahoko ‘a e tohotoho´ ko hono fo’ui pe ia ‘o’ona ki he’ene

fakahoko ‘a e hia ni ‘o tatau ai pe pe koe ha e lahi ‘ene ma’u kava malohi tapu´. Ko e taimi ‘oku konā ai ‘a e tangata´, ‘oku ‘ikai ko ha me’a ia kene hanga ‘o toe tuli tonuhia ‘aki ‘a e tohotoho´. ‘Oku ‘ikai pe koe konaa´ ia ko e me’a ia kene fakatonuhia ‘aki ‘a e kovi na’e fakahoko.

 

Lau : ‘Oku sai pe ia kapau kuo hanga ‘e ha tangata ‘o fakamalohi’i ‘a e fefine´ ke na mohe

                fakamali.

Mo’oni : Ko e hā pe ha fa’ahinga fakafõtunga ‘i he lea´ pe pule’i mo fakamalohi’i fakaesino, ‘oku

                ngaue’aki ke mohe fakamali ai mo ha fefine, ko e pa’usi’i fakalielia ia.

Lau : Ko e fanga ki’i tamaiki fefine finemui pe ‘oku  pa’usi’i fakalielia’i.

Mo’oni : ‘Oku pa’usi’i fakalielia’i pe ‘a e kakai fefine mei he valevale ki he vaivai. Kaikehe ‘oku

                tokolahi taha ‘a e pa’usi’i fakalielia´ mo e tohotoho´ ‘i he vaha’a ta’u motu’a ‘o e 14 ki he 24.

 

Lau : ‘Oku fakapulipuli pe ‘a e fiema’u ia ‘ehe fefine ke tohotoho’i

Mo’oni : ‘Oku ‘iai ‘a e faikehekehe lahi ‘i he nofo ‘o ‘ā’āvea ki ha feinga fakamālohi pea mo e fiema’u

ke tohotoho’i ha fefine, ‘oku na faikehekehe lahi ‘aupito pe kinaua, kaikehe ko e kakai fefine ia ‘oku ‘ikai pe kenau si’i lava ‘o mapule’i mo haofaki’i kinautolu ‘i he taimi ‘oku fakahoko ange ai ‘a e pa’usi’i´ kiate kinautolu´. Ko e tohotoho´ ko e fakamamahi eni, fakamālohi pea ko e fakamamahi eni ‘oku fekuki mo e kakai fefine´ he na’e ‘ikai ke kole ia ‘e he fefine ke fakahoko ange ‘a e me’a ni ki ai, pe na’a ne fiema’u.
Lau : He ‘ikai ke tohotoho’i ha fefine kapau ‘oku ‘ikai ke loto ia ke fakahoko kiate ia ‘a e

 pa’usi’i fakalielia.

Mo’oni: Ko hono fakamalohi’i mo fakamanamana’i ‘o e fefine´ ‘oku ngaue’aki pe ia ‘ehe tokotaha

tohotoho´ ke pa’usi’i’aki ‘a e fefine´. ‘Oku fili ma’u pe ‘ehe tangata tohotoho´ ‘a e fefine ‘oku ne tui tene lava’i ‘o fakahoko kiai e fakakaukau ko ia´.
Ko e lau foki ia koeni ‘oku ne fa’a hanga ‘e ia ‘o tukuaki’i ‘a e fefine´. ‘Oku mahu’inga ‘aupito ke tau manatu’i ko e ha pe ha fa’ahinga fakafõtunga mo e me’a ‘e fakahoko ‘e he fefine´ lolotonga ‘a hono pa’usi’i´,’o tatau ai pe kiai pe ‘e lavea pe ‘ikai, ‘oku ‘ikai pe ko si’ono fo’ui ia ‘o’ona. ‘Oku ne fakahoko ‘a e founga ko eni´ koe’uhi kae lava ke hao mo’ui mai mei he fakatu’utāmaki ‘oku ne fuesia.

Lau : Te ke lava pe ‘o tala ko e fefine ko ia´ na’e pa’usi’i fakalielia’i ‘i he anga ‘ene fakafõtunga´.

Mo’oni : ‘Oku mahu’ina ke tau manatu’i, ‘io ko e fakafõtunga ‘a e fefine´ hangë ko e ‘ita, ta’efalala,

mo e lotomamahi ko e me’a angamaheni pe eni ia, ‘oku ‘ikai ko e kotoa pe ‘a e kakai fefine ‘oku nau ma’u ‘ae ongo ko eni pe ‘oku nau fakafotunga tatau atu ki he sosaieti´. Ko e me’a ke tau sio ki ai ko e ha e fakafotunga ‘a e fefine ‘i he hili ko ia ‘a e hono pa’usi’i fakalielia’i, ‘oku malava ke uesia ia ‘i he ngaahi me’a lahi hangë ko e tupu’anga fakafonua´, pe ‘oku ne ‘ilo ki he tokotaha na’a ne fakahoko ‘a e pa’usi’i pe ‘ikai, ko e ngaahi polokalama poupou, mo e anga ‘ene vakai ki he me’a ne hoko´, mo e hā fua. Koe’uhi ‘oku ‘ikai ke ongo’i ‘e he fefine´ pe tene fakafotunga ‘i ha founga pau, ‘oku ‘ikai ‘uhinga ia ko ‘ene tofanga ‘i he me’a ne hoko´ ( pa’usi’i fakalielia ) na’e ‘ikai ke fakalao.

Lau : Ko e pa’usi’i fakalielia ia kapau na’e hā ‘oku lavea ‘a e fefine.

Mo’oni: Ko e kakai fefine tokolahi ‘oku pa’usi’i fakalielia’i´ ‘oku ‘ikai hā meiate kinautolu ia ha lavea

‘i he sino´ pea ‘oku ‘ikai ‘uhinga ‘ene ‘ikai hā ha lavea ia ‘i he sino´ ke pehë ko e pa’usi’i´ ia na’e si’isi’i pe ia, pea ‘oku ‘ikai ‘uhinga ia ‘e ‘ikai ke ‘iai ha uesia ‘e hā mei he fefine´, kuo pau ke hā mai ‘a e uesia lahi mei he fefine´.

 

Lau : Ko e kakai tangata´ ia ‘oku ‘ikai pa’usi’i fakalielia’i kinautolu ia pe tohotoho’i kinautolu.

Mo’oni : Tokotaha kotoa pë ‘e malava noa pe ke pa’usi’i fakalielia’i. Kaikehe ko e lahi taha ‘o e kakai

‘oku nau fakahoko ‘a e pa’usi’i fakalielia´ mo e tohotoho´ ‘oku fakahoko ia ‘e he kakai tangata´, pea ko e mamahi´, ko e kakai fefine´.