Ta mo e Fakamamahi 'i 'Api

Ko e tā mo fakamahi ‘I api’ ko ha fa’ahinga to’onga ‘a ha taha ‘ oku ne ngaohi kovi’i ha taha ‘oku ofi kiate is ken e pule’I mo pule’I mo pule’I mo pule’ia ‘a e tokotaha ko ia’. ‘oku kau heni ‘a e fa ‘ahinga fakalavea pē ki ha konga ‘o e sino’, ngaohi kovi’i faka’atamai, ‘Oku kau heni mo e ngaahi to’onga kovi ‘oku fakatupu ai ho’o ma manavahē na’a mole ai ho’o mo’ui’.

 

‘Oku kau ai ‘a e:

×           Tuki, tā, ‘aka, paa’i, pe fakasisina ‘o‘ou

×           Nāue ‘aki‘a e’u me‘a māsila hangē ki e hele ke ne fakamanamana‘i ‘aki koe

×           Fakamālohi‘i kovi o’ou ke ke mohe mo ia (tohotoho)

×           Fakamālohi‘i koe ke ke sio fakatātā pe faiva fakalielia

×          Fakamālohi‘i koe ke ke mohe mo ha kakai kehe

×          Fakamālohi‘i, fakakata’aki, lumoluma’i, tukutukukulalo‘i, ‘ai‘ai lea‘i koe

×          Tala ko ha taha vale, sino kovi pe mata‘i ngeli koe

×          Fakamanamana‘i ke ne tāmate‘i koe

×          Fakamanamana‘i ke ne fakafoki koe ki he fonua na’a ke ha’u mei ai

×          Fakamanamana‘i ho’o fānau pe toenga ho fāmili

×          Faka ‘ahua ‘a e ‘u me ‘a ‘oku mahu ‘inga kiate koe

×          Tku ke fusimo‘omo ho’o silini

×          Ta’ofi koe me he ngāue pe sio ko ho ho kaungāme’a pe fāmili

×          Loka’i koe ‘i fale

×          Tukuaki’i ‘oku ke anga kākā

×          Fai ha ti’utu’uni ta’eta’a’euhinga

 

Mahalo pe ’oku ke kei nofo mo ho hoa koe’uhi ko e fānau, ‘o ‘ikai je ‘i ai hao famili pe kaungāme’a pe ‘oku ke ongo’i mā na’a ke fakatapu ha ngaahi palopalema. ‘oku ‘ikai ko koe ‘a e tu u’anga ‘o e tā mo fakamamhi ‘i api’ pea ‘oku ‘ikai ‘aupito ko ha hala ia ‘au.

 

‘Oku ‘ikai ke ke tu’u tokotaha – ‘oku lava ke ke talanoa mo ha taha ‘oku mahino ki ai ‘a e fa’ahinga me’a ‘oku hoko’ mo ma’u atu ha tokoni ma’au. Ko e me’a lelei taha te ke lava ke fai ma’au mo ho’o fanau ko ho’o talanoa ki ha taha ‘o e kau ngāue ko ‘eni’mo ma’u atu ai ha tokoni.

 

Telefoni ki he laine tā mo fakamamahi ‘i ‘api ‘i he 22 240

   

Kapau ‘oku ke fiema’u ke ke talanoa mo ha taha fekau’aki mo ho’o hgaahi palopalema tā mo fakamamahi ‘i api, pea ke telefoni ke he lainē ta mo fakamamahi ‘i ‘api ‘i he 22 240.

 

'Oku lava ke alea’i’e he lainē ta mo fakamamahi ha kau fakatonuluea ‘o ka fiema’u. Ko e ‘u telefoni kotoa ki he laine tā mo fakamamahi’i i ‘api ‘oku fakapulipuli ‘o ‘ikai toe’ilo ki ai ha taha kehe.

 

‘Oku ‘i ai 'a e kau fafine taukei fakafale’i ‘i he laine ta mo fakamamahi ‘i api te nau ala tokoni’i koe ke ke:

×           Kumi ha feitu’u ‘oku malu

×           Ma’u ha nofo’anga fakavavevave ma’au mo ho’o fānau

×           Fetu’utaki ki he kau polisi mo ma’u atu ha tokoni fakalao

×           ‘Oatu ha tokoni fakafalemahaki mo e tokoni ki he famili

×           Ma’u atu ha tu‘utu’uni ke ta’ofi ‘a e ta mo fakamamahi ‘i ‘api (AVO)
 
Kumi atu ha ma’u’anga tokoni ‘i ho feitu‘u ke poupou kiate koe.